DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 BM.03.TCKT.01 Quy trình ISO TCKT-Bảng kê đề nghị thanh toán
2 QT.05.TCCB Quy trình ISO 01/07/2016 TCCB-Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của khách hàng
3 QT.04.TCCB Quy trình ISO 01/07/2016 TCCB-Quy trình xét thi đua khen thưởng
4 QT.03.TCCB Quy trình ISO 01/07/2016 TCCB-Quy trình giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội
5 QT.02.TCCB Quy trình ISO 01/07/2016 TCCB-Quy trình nâng lương
6 QT.01.TCCB Quy trình ISO 01/07/2016 TCCB-Quy trình quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức
7 QĐ.01.TCCB Quy trình ISO 01/07/2016 TCCB-Quy định chức năng, nhiệm vụ và các vị trí chức danh tại phòng Tổ chức cán bộ
8 KHTHMT Quy trình ISO 07/07/2016 TCCB-Kế hoạch thực hiện mục tiêu
9 BM.05.TCCB.03 Quy trình ISO TCCB-Biên bản nhận hồ sơ, chứng từ, đơn từ
10 BM.05.TCCB.02 Quy trình ISO TCCB-Sổ theo dõi đơn tố cáo
11 BM.05.TCCB Quy trình ISO TCCB-Sổ theo dõi đơn thư khiếu nại
12 BBTH-ISO-TCCB Quy trình ISO 19/07/2016 TCCB-Biên bản họp về thực hiện quy trình ISO
13 QĐ.01.ĐD Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Quy định chức năng, nhiệm vụ và các vị trí chức danh của phòng Điều dưỡng
14 MTCL2016(ĐD) Quy trình ISO 15/02/2015 Điều dưỡng-Mục tiêu chất lượng 2016
15 Quy trình ISO 19/07/2016 Điều dưỡng-Biên bản họp chỉnh sửa các quy trình ISO
16 QT.04.ĐD Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Quy trình đánh giá sự hài lòng của khách hàng
17 Quy trình ISO 25/07/2016 Điều dưỡng-Giấy mời họp hội đồng người bệnh tháng 07/2016
18 BM.04.ĐD.10 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Báo cáo đánh giá sự hài lòng người bệnh tại khoa Khám bệnh
19 BM.04.ĐD.09 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Biên bản họp hội đồng người bệnh
20 BM.04.ĐD.08 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Báo cáo tình hình triển khai ý kiến chỉ đạo 20/04/2016
21 BM.04.ĐD.07 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Báo cáo đánh giá sự hài lòng người bệnh tại khoa Điều trị
22 BM.04.ĐD.06 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Báo cáo đánh giá sự hài lòng người bệnh cấp viện
23 BM.04.ĐD.05 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Phiếu khảo sát sự hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh
24 BM.04.ĐD.04 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Phiếu khảo sát sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú
25 BM.04.ĐD.03 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Phiếu khảo sát sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương
26 BM.04.ĐD.02 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Giấy mời họp hội đồng người bệnh cấp Khoa
27 BM.04.ĐD.01 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Giấy mời họp hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện
28 BM.01.HT.05 Quy trình ISO 20/06/2014 Điều dưỡng-Phiếu yêu cầu sửa đổi tài liệu
29 KSHL3 Quy trình ISO Điều dưỡng-Hướng dẫn tổ chức, phương pháp khảo sát hài lòng người bệnh nội trú và nhân viên y tế (3)
30 KSHL2 Quy trình ISO Điều dưỡng-Hướng dẫn tổ chức, phương pháp khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế(2)