DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 BM.04.ĐD.06 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Báo cáo đánh giá sự hài lòng người bệnh cấp viện
2 BM.04.ĐD.05 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Phiếu khảo sát sự hài lòng của người bệnh tại khoa Khám bệnh
3 BM.04.ĐD.04 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Phiếu khảo sát sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú
4 BM.04.ĐD.03 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Phiếu khảo sát sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương
5 BM.04.ĐD.02 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Giấy mời họp hội đồng người bệnh cấp Khoa
6 BM.04.ĐD.01 Quy trình ISO 20/04/2016 Điều dưỡng-Giấy mời họp hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện
7 BM.01.HT.05 Quy trình ISO 20/06/2014 Điều dưỡng-Phiếu yêu cầu sửa đổi tài liệu
8 KSHL3 Quy trình ISO Điều dưỡng-Hướng dẫn tổ chức, phương pháp khảo sát hài lòng người bệnh nội trú và nhân viên y tế (3)
9 KSHL2 Quy trình ISO Điều dưỡng-Hướng dẫn tổ chức, phương pháp khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế(2)
10 KSYK Quy trình ISO Điều dưỡng-Phiếu khảo sát ý kiến người bệnh nội trú
11 KSHL Quy trình ISO Điều dưỡng-Hướng dẫn tổ chức, phương pháp khảo sát hài lòng người bệnh nội trú và nhân viên y tế
12 QT.03.ĐD Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Quy trình đi buồng của điều dưỡng trưởng
13 BM.03.ĐD.01 Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Sổ đi buồng
14 QT.02.ĐD Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Quy trình kiểm tra, giám sát khối Điều dưỡng
15 BM.02.ĐD.04 Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Thang điểm kiểm tra công tác điều dưỡng (2)
16 BM.02.ĐD.03 Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Thang điểm kiểm tra công tác điều dưỡng
17 BM.02.ĐD.02 Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Báo cáo tình hình triển khai ý kiến chỉ đạo
18 BM.02.ĐD.01 Quy trình ISO Điều dưỡng-Báo cáo kết quả tổng kết công tác kiểm tra - giám sát của điều dưỡng
19 QT.01.ĐD Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Quy trình sinh hoạt khoa học điều dưỡng
20 BM.01.ĐD.02 Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Giấy mời sinh hoạt khoa học điều dưỡng
21 BM.01.DD.01 Quy trình ISO 01/07/2016 Điều dưỡng-Biên bản sinh hoạt khoa học điều dưỡng
22 QT.02.VT.TBYT Quy trình ISO 30/06/2016 VTTBYT-Quy trình quản lý thiết bị đo lường
23 QT.01.VTYT Quy trình ISO 30/06/2016 VTTBYT-Quy trình quản lý máy móc thiết bị y tế
24 QĐ.01.VT-TBYT Quy trình ISO 30/05/2016 VTTBYT-Quy định chức năng, nhiệm vụ và phân công công việc tại phòng Vật tư thiết bị y tế
25 MTCL(VTTBYT) Quy trình ISO 29/05/2016 VTTBYT-Mục tiêu chất lượng
26 MTCV(VTTBYT) Quy trình ISO 01/06/2016 VTTBYT-Bảng mô tả công việc, chức danh và nhiệm vụ
27 QT.03.NKTH Quy trình ISO 30/06/2016 NKTH-Quy trình theo dõi, nhận xét và điều trị người bệnh hàng ngày trong hồ sơ bệnh án
28 QT.02.NKTH Quy trình ISO 30/06/2016 NKTH-Quy trình chuyển người bệnh tại khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp
29 QT.01.NKTH Quy trình ISO 30/06/2016 NKTH-Quy trình tiếp nhận và xử trí khi người bệnh vào khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp
30 QĐ.01.NKTH Quy trình ISO 30/06/2016 NKTH-Quy định chức năng, nhiệm vụ và các vị trí chức danh của khoa nhiễm khuẩn tổng hợp