DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 BM.03.HHTM.QL.04 Quy trình ISO 20/07/2016 HHTM-Phiếu ghi chép kết quả đánh giá
2 BM.03.HHTM.QL.03 Quy trình ISO 20/07/2016 HHTM-Tổng hợp các điểm không phù hợp và khuyến nghị
3 BM.03.HHTM.QL.02 Quy trình ISO 20/07/2016 HHTM-Chương trình đánh giá hệ thống Quản lý chất lượng
4 BM.03.HHTM.QL.01 Quy trình ISO 20/07/2016 HHTM-Kế hoạch đánh giá nội bộ
5 QT.02.HHTM.HT Quy trình ISO 20/07/2016 HHTM-Quy trình quản lý hồ sơ
6 BM.02.HHTM.HT.03 Quy trình ISO 20/07/2016 HHTM-Phiếu đề nghị hủy bỏ hồ sơ chất lượng
7 BM.02.HHTM.HT.02 Quy trình ISO 20/07/2016 HHTM-Sổ giao mượn hồ sơ
8 BM.02.HHTM.HT.01 Quy trình ISO 20/07/2016 HHTM-Danh mục hồ sơ bộ phận
9 QT.09.HHTM.QL Quy trình ISO 20/07/2016 HHTM-Quy trình quản lý tài liệu
10 BM.01.HHTM.HT.01a Quy trình ISO 20/07/2016 HHTM-Danh mục tài liệu
11 BM.01.HHTM.HT.04 Quy trình ISO 20/07/2016 HHTM-Phiều yêu cầu sửa đổi tài liệu
12 BM.01.HHTM.HT.03 Quy trình ISO 20/07/2016 HHTM-Sổ thu hồi tài liệu
13 BM.01.HHTM.HT.02 Quy trình ISO 20/07/2016 HHTM-Sổ phân phối tài liệu
14 BM.01.HHTM.HT.01b Quy trình ISO 20/07/2016 HHTM-Danh mục tài liệu bên ngoài
15 QT.07.DUOC Quy trình ISO 05/01/2016 Dược-Quy trình thông tin thuốc tại bệnh viện
16 BM.07.DUOC.01 Quy trình ISO 05/01/2016 Dược-Báo cáo hoạt động thông tin thuốc quý
17 QT.06.DUOC Quy trình ISO 05/01/2016 Dược-Quy trình giám sát ADR tại bệnh viện
18 BM.06.DUOC.02 Quy trình ISO 05/01/2016 Dược-Báo cáo các trường hợp ADR năm
19 BM.06.DUOC.01 Quy trình ISO 05/01/2016 Dược-Báo cáo phản ứng có hại của thuốc
20 QT.05.DUOC Quy trình ISO 05/01/2016 Dược-QUy trình thực hành dược lâm sàng
21 BM.05.DUOC.01 Quy trình ISO 05/01/2016 Dược-Báo cáo công tác dược lâm sàng quý
22 QT.04.DUOC Quy trình ISO 05/01/2016 Dược-Quy trình quản lý tủ thuốc trực
23 BM.04.DUOC.01 Quy trình ISO 05/01/2016 Dược-Danh mục thuốc tủ trực
24 QT.03.DUOC Quy trình ISO 05/01/2016 Dược-Quy trình duyệt và cấp phát thuốc, VTTH, HCSP
25 BM.03.DUOC.06 Quy trình ISO 15/06/2014 Dược-Sổ nhập xuất thuốc gây nghiện/hướng tâm thần
26 BM.03.DUOC.05 Quy trình ISO 15/06/2014 Dược-Sổ nhập xuất thuốc
27 BM.03.DUOC.03 Quy trình ISO 15/06/2014 Dược-Phiếu lĩnh dịch vụ thuốc
28 BM.03.DUOC.02 Quy trình ISO 15/06/2014 Dược-Báo cáo lĩnh thuốc
29 QT.02.DUOC Quy trình ISO 05/01/2016 Dược-Quy trình lập dự trù, nhận thuốc, VTTH, HCSP, KSCL tại kho dược
30 BM.02.DUOC.01 Quy trình ISO 05/01/2016 Dược- Biểu mẫu Dự trù mua