Trang chủ / Giới thiệu / Ban Giám đốc đương nhiệm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Ban Giám đốc đương nhiệm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Ban Giám đốc đương nhiệm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 

 

                                                 

                                         TS. PHẠM NGỌC THẠCH                                               

                                                    GIÁM ĐỐC                                                                                


                                                  

                   TS LÊ VĂN DỤNG                                       BS CKII. NGUYỄN TRUNG CẤP                                              

                   PHÓ GIÁM ĐỐC                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI GIỚI THIỆU KHÁC