DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 Phụ lục 2 Quy trình ISO XN-Phiếu nhận kết quả
2 BM.QTQL.27.04 Quy trình ISO 05/04/2016 XN-Sổ theo dõi trả kết quả có giá trị mức cảnh báo
3 BM.QTQL.27.03 Quy trình ISO 05/04/2016 XN-Sổ lưu và hủy mẫu bệnh phẩm
4 BM.QTQL.27.02 Quy trình ISO 05/04/2016 XN-Sổ trả kết quả qua điện thoại và thông báo kết quả tạm thời
5 BM.QTQL.27.01 Quy trình ISO 05/04/2016 XN-Sổ trả kết quả
6 XN-QTQL-26 Quy trình ISO 15/04/2016 XN-Quy trình xử lý sau phơi nhiễm
7 Phụ lục 2 Quy trình ISO XN-Báo cáo tai nạn rủi ro nghề nghiệp
8 phụ lục 1 Quy trình ISO XN-Biên bản Tai nạn rủi ro nghề nghiệp
9 XN-QTQL-25 Quy trình ISO 31/05/2016 XN-Quy trình lựa chọn, đánh giá và xem xét phương pháp xét nghiệm
10 BM.QTQL.25.03 Quy trình ISO 03/05/2016 XN-Kế hoạch thử nghiệm phê duyệt phương pháp xét nghiệm
11 BM.25.XN.QL.02 Quy trình ISO 03/05/2016 XN-Phiếu đánh giá phương pháp xét nghiệm
12 BM.QTQL.25.01 Quy trình ISO 03/05/2016 XN-Phiếu lựa chọn phương pháp xét nghiệm
13 XN-QTQL-24 Quy trình ISO 15/04/2016 XN-Quy trình xử lý rác thải
14 XN-QTQL-23 Quy trình ISO 15/04/2016 XN-Quy trình tính độ không đảm bảo no
15 BM.QTQL.23.01 Quy trình ISO 03/04/2016 XN-Bảng tính độ không đảm bảo no
16 XN-QTQL-22 Quy trình ISO 15/04/2016 XN-Quy trình trước xét nghiệm
17 Phụ lục 02 Quy trình ISO XN-Phiếu bàn giao mẫu
18 Phụ lục 01 Quy trình ISO XN-Phiếu xét nghiệm
19 BM.QTQL.22.02 Quy trình ISO 03/04/2016 XN-Sổ theo dõi thông tin các bệnh phẩm không đạt
20 BM.QTQL.22.01 Quy trình ISO 03/04/2016 XN-Sổ giao nhận bệnh phẩm
21 XN-QTQL-21 Quy trình ISO 15/04/2016 XN-Quy trình đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm
22 BM.QTQL.21.02 Quy trình ISO 04/04/2016 XN-Sổ theo dõi kết quả ngoại kiểm
23 BM.QTQL.21.01 Quy trình ISO 04/04/2016 XN-Sổ theo dõi kết quả so sánh liên phòng
24 Phụ lục 1 Quy trình ISO XN-Thời điểm cần đánh giá nguy cơ
25 BM.QTQL.20.01 Quy trình ISO 02/04/2016 XN-Đánh giá nguy cơ khi làm việc trong phòng xét nghiệm
26 XN-QTQL-20 Quy trình ISO 15/04/2016 XN-Quy trình đánh giá nguy cơ
27 XN-QTQL-19 Quy trình ISO 15/04/2016 XN-Quy trình lựa chọn và đánh giá phòng xét nghiệm tham chiếu
28 BM.QTQL.19.02 Quy trình ISO 02/04/2016 XN-Phiếu giao nhận bệnh phẩm phòng xét nghiệm tham chiếu
29 BM.QTQL.19.01 Quy trình ISO 02/04/2016 XN-Danh sách phòng xét nghiệm tham chiếu
30 BM.QTQL.19.03 Quy trình ISO 02/04/2016 XN-Biên bản đánh giá phòng xét nghiệm tham chiếu