DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 phụ lục 2 Quy trình ISO XN-Biên bản đánh giá nguy cơ
2 BM.QTQL.32.01 Quy trình ISO 02/04/2016 XN-Đánh giá rủi ro/nguy cơ khi làm việc trong phòng xét nghiệm
3 phụ lục 1 Quy trình ISO XN-Thời điểm cần đánh giá rủi ro
4 XN-QTQL-32 Quy trình ISO 15/04/2016 XN-Quy trình quản lý rủi ro
5 XN-QTQL-31 Quy trình ISO 15/04/2016 XN-Quy trình tiếp nhận và xem xét hợp đông cung cấp dịch vụ xét nghiệm
6 phụ lục 1 Quy trình ISO XN-Phiếu thu thập ý kiến khách hàng
7 XN-BM.QTQL.31.02 Quy trình ISO 05/04/2016 XN-BM.QTQL.31.02
8 BM.QTQL.31 Quy trình ISO 05/04/2016 XN-Yêu cầu cung cấp dịch vụ xét nghiệm
9 phụ lục 2 Quy trình ISO XN-Biên bản tư vấn dịch vụ xét nghiệm
10 phụ lục 1 Quy trình ISO XN-Danh sách cán bộ, nhân viên tư vấn xét nghiệm
11 XN-QTQL-29 Quy trình ISO 15/04/2016 XN-Quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa
12 BM.QTQL.29.02 Quy trình ISO 01/04/2016 XN-Biên bản kiểm tra chất lượng hóa sinh phẩm
13 BM.QTQL.29.01 Quy trình ISO 01/04/2016 XN-Biên bản từ chối nhận hàng
14 XN-QTQL-28 Quy trình ISO 15/04/2016 XN-Quy trình đào tạo và đánh giá hiệu quả sau đào tạo
15 phụ lục 1 Quy trình ISO XN-Đơn đề nghị được đào tạo
16 BM.QTQL.28.04 Quy trình ISO 04/04/2016 XN-Đánh giá hiệu quả sau một năm đào tạo
17 BM.QTQL.28.03 Quy trình ISO 04/04/2016 XN-Đánh giá hiệu quả đào tạo của nhân viên sau khi đi học hoặc tập huấn
18 BM.QTQL.28.02 Quy trình ISO 04/04/2016 XN-Phiếu phổ biến tài liệu
19 BM.QTQL.28.01 Quy trình ISO 04/04/2016 XN-Phiếu yêu cầu đào tạo
20 XN-QTQL-27 Quy trình ISO 15/04/2016 XN-Quy trình xử lý sau xét nghiệm
21 Phụ lục 1 Quy trình ISO XN-Danh sách cán bộ ký xét nghiệm
22 Phụ lục 2 Quy trình ISO XN-Phiếu nhận kết quả
23 BM.QTQL.27.04 Quy trình ISO 05/04/2016 XN-Sổ theo dõi trả kết quả có giá trị mức cảnh báo
24 BM.QTQL.27.03 Quy trình ISO 05/04/2016 XN-Sổ lưu và hủy mẫu bệnh phẩm
25 BM.QTQL.27.02 Quy trình ISO 05/04/2016 XN-Sổ trả kết quả qua điện thoại và thông báo kết quả tạm thời
26 BM.QTQL.27.01 Quy trình ISO 05/04/2016 XN-Sổ trả kết quả
27 XN-QTQL-26 Quy trình ISO 15/04/2016 XN-Quy trình xử lý sau phơi nhiễm
28 Phụ lục 2 Quy trình ISO XN-Báo cáo tai nạn rủi ro nghề nghiệp
29 phụ lục 1 Quy trình ISO XN-Biên bản Tai nạn rủi ro nghề nghiệp
30 XN-QTQL-25 Quy trình ISO 31/05/2016 XN-Quy trình lựa chọn, đánh giá và xem xét phương pháp xét nghiệm