DANH SÁCH VĂN BẢN

STT Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tên văn bản File
1 QĐ.01.KKB Quy trình ISO 01/07/2016 KKB-Quy định chức năng, nhiệm vụ và các vị trí chức danh của khoa khám bệnh
2 MTCL Quy trình ISO 01/04/2016 KKB-Mục tiêu chất lượng 2016-2017
3 STLM Quy trình ISO 15/07/2016 XN-Sổ tay lấy bệnh phẩm
4 STCL Quy trình ISO 28/07/2015 XN-Sổ tay chất lượng
5 phụ lục 5 Quy trình ISO XN-Danh mục các xét nghiệm
6 phụ lục 4 Quy trình ISO Sơ đồ tiến trình xét nghiệm toàn diện
7 phụ lục 3 Quy trình ISO XN-Các vị trí chức danh trong khoa
8 Phụ lục 2 Quy trình ISO XN-Khoa Xét nghiệm
9 phụ lục 1 Quy trình ISO XN-Sơ đồ tổ chức bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
10 phụ lục 2 Quy trình ISO XN-Biên bản đánh giá nguy cơ
11 BM.QTQL.32.01 Quy trình ISO 02/04/2016 XN-Đánh giá rủi ro/nguy cơ khi làm việc trong phòng xét nghiệm
12 phụ lục 1 Quy trình ISO XN-Thời điểm cần đánh giá rủi ro
13 XN-QTQL-32 Quy trình ISO 15/04/2016 XN-Quy trình quản lý rủi ro
14 XN-QTQL-31 Quy trình ISO 15/04/2016 XN-Quy trình tiếp nhận và xem xét hợp đông cung cấp dịch vụ xét nghiệm
15 phụ lục 1 Quy trình ISO XN-Phiếu thu thập ý kiến khách hàng
16 XN-BM.QTQL.31.02 Quy trình ISO 05/04/2016 XN-BM.QTQL.31.02
17 BM.QTQL.31 Quy trình ISO 05/04/2016 XN-Yêu cầu cung cấp dịch vụ xét nghiệm
18 phụ lục 2 Quy trình ISO XN-Biên bản tư vấn dịch vụ xét nghiệm
19 phụ lục 1 Quy trình ISO XN-Danh sách cán bộ, nhân viên tư vấn xét nghiệm
20 XN-QTQL-29 Quy trình ISO 15/04/2016 XN-Quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa
21 BM.QTQL.29.02 Quy trình ISO 01/04/2016 XN-Biên bản kiểm tra chất lượng hóa sinh phẩm
22 BM.QTQL.29.01 Quy trình ISO 01/04/2016 XN-Biên bản từ chối nhận hàng
23 XN-QTQL-28 Quy trình ISO 15/04/2016 XN-Quy trình đào tạo và đánh giá hiệu quả sau đào tạo
24 phụ lục 1 Quy trình ISO XN-Đơn đề nghị được đào tạo
25 BM.QTQL.28.04 Quy trình ISO 04/04/2016 XN-Đánh giá hiệu quả sau một năm đào tạo
26 BM.QTQL.28.03 Quy trình ISO 04/04/2016 XN-Đánh giá hiệu quả đào tạo của nhân viên sau khi đi học hoặc tập huấn
27 BM.QTQL.28.02 Quy trình ISO 04/04/2016 XN-Phiếu phổ biến tài liệu
28 BM.QTQL.28.01 Quy trình ISO 04/04/2016 XN-Phiếu yêu cầu đào tạo
29 XN-QTQL-27 Quy trình ISO 15/04/2016 XN-Quy trình xử lý sau xét nghiệm
30 Phụ lục 1 Quy trình ISO XN-Danh sách cán bộ ký xét nghiệm